Skip to content

I am not worthy…Thanks to God’s Grace, I still am!! 8′)

15-2-2008

Shalom Sabbat!

“[Love] If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing.”- 1 Corinthians 13:1-3

Proverbs 3 4-5

4 So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man. 5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

Hebrews 12:3-11

For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you may not grow weary and lose heart. 4 You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin; 5 and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons, “MY SON, DO NOT REGARD LIGHTLY THE DISCIPLINE OF THE LORD, NOR FAINT WHEN YOU ARE REPROVED BY HIM; 6 FOR THOSE WHOM THE LORD LOVES HE DISCIPLINES, AND HE SCOURGES EVERY SON WHOM HE RECEIVES.” 7 It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom his father does not discipline? 8 But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. 9 Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them; shall we not much rather be subject to the Father of spirits, and live? 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. 11 All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness.

No flesh can live without sinning ……. even those who are “saved” are not living without falling short of Jesus’ example to us in some manner. Some folks might argue the point, but the Bible is clear about it.

Rom 3:22-23
22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
23 For all have sinned, and come short of the glory of God; KJV

1 John 1:5-10
5 This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all.
6 If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
10 If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us.

Oh my when was the last time one read Ezekiel? I was amazed at what God said here… 18. Actually from 12-24 it is all a “wow” read especially when Ezekiel’s wife dies.

*I encourage you all to read this chapter at least.* Ezekiel 18, 12 – 24

“I the Lord God, don’t like to see wicked people die. I enjoy seeing people turn from their sins and live!!” Ezek 18.23

The GOOD NEWS ( the Gospel ) is that it is very EASY to have the Holy Spirit.

*Der GOOD NEWS (das Evangelium) ist, dass es sehr EASY haben den Heiligen Geist.

God came down to this earth 2,000 years ago and took upon Himself the form of a man.

*Gott kam auf diese Erde, 2000 Jahre alt und hat sich auf die Form eines Mannes.

That man was the Lord Jesus Christ ( John 1:1,14; 1st Timothy 3:16 ) .

*War, dass der Mensch den Herrn Jesus Christus (Joh 1:1,14; 1. Timotheus 3,16).

Literally, the GODHEAD became incarnate (Colossians 2:9) .

*Buchstäblich, der GODHEAD wurde in Menschengestalt (Kolosser 2:9).

Jesus was born of a virgin (Isaiah 7:14) (Księga Izajasza 7) .

*Jesus wurde von einer Jungfrau geboren (Jesaja 7.14) (Księga Izajasza 7).

Jesus never sinned once (2nd Corinthians 5:21) .

*Jesus nie gesündigt einmal (2. Korinther 5:21).

Jesus died, was buried and rose again after three days (1st Corinthians 15:1-4) .

*Jesus starb, wurde begraben und stieg wieder nach drei Tagen (1. Korinther 15:1-4).

Jesus shed His blood to pay for all our sins ( Colossians 1:14 ; 1st Peter 1:18,19 ) , and applied that blood to the Mercy Seat in Heaven (Hebrews 9:24-26) .

*Jesus Schuppen Sein Blut zu zahlen für alle unsere Sünden (Kolosser 1:14; 1. Peter 1:18,19), und angewandt, dass Blut an den Mercy Seat in Heaven (Hebräer 9:24-26).

There are a few things you must know to be saved:

*Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, die gespeichert werden müssen:
1. You are a sinner under the condemnation of God’s Law (Romans 3:10, 23) .

*1. Du bist ein Sünder unter der Verurteilung von Gottes Gesetz (Römer 3:10, 23).

2. You are GUILTY, and deserve to go to Hellfire as punishment for your sins (Romans 3:19 ; 6:23; Revelation 21:8 ).

*2. Sie sind SCHULDIG, und verdienen bis zu Hellfire als Strafe für die Sünden (Römer 3:19, 6:23; Offenbarung 21:8).
3. Jesus Christ, God in the flesh (God’s Son), died upon the cross to pay for your sins (John 3:16-18 ; Romans 5:8 ). It is Jesus’ blood that takes our sins away (1 John 1:7) .

*3. Jesus Christus, Gott im Fleische (Gottes Sohn), starb auf dem Kreuz zu zahlen für eure Sünden (Johannes 3:16-18; Römer 5:8). Es ist Jesus’ Blut, die unsere Sünden weg ( 1 John 1:7).

If you believe that Jesus is the Savior (the Christ) who paid for your sins, and you realize your sinful condition (and thus your need for a Savior), then you’re ready to be born again.

*Wenn Sie glauben, dass Jesus der Erlöser (Christus), die bezahlt für eure Sünden, und realisieren Sie Ihr sündigen Zustand (und damit Ihr Bedarf für einen Erlöser), dann sind Sie bereit, wieder geboren werden.

All you need to do is repent (ie, turn 180° from the way you were) to Jesus Christ in faith, believing upon Him to forgive your sins and save you… “Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.” You may pray if you’d like, but you don’t have to.

*Alles was Sie tun müssen, ist bereuen (dh, nach 180 ° von der Art, wie Sie waren) zu Jesus Christus im Glauben, dem Glauben an Ihn eure Sünden zu vergeben und speichern Sie… “Testifying sowohl für die Juden, und auch für die Griechen, Reue Gegenüber Gott, und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. “Beten Sie können, wenn Sie möchten, aber Sie müssen nicht.

Salvation is of the heart (Romans 10:10) .

*Das Heil ist des Herzens (Römer 10,10).

If you’d like to pray, simply ask Jesus to forgive your sins and tell Him that you’re trusting Him as your Savior.

*Wenn Sie möchten, um zu beten, einfach fragen Jesus Ihre Sünden zu verzeihen und ihm sagen, dass Sie ihn als Ihren vertrauensvollen Erlöser.

It matters not exactly what you pray, just as long as you realize these two main truths:

*Es Fragen, die nicht genau das, was Sie beten, nur so lange, wie Sie erkennen diese zwei Wahrheiten:

1. You are a guilty sinner under the condemnation of God’s Law!

*1. Du bist ein Sünder schuldig unter die Verurteilung von Gottes Gesetz!

2. Jesus is the Savior who shed His blood to take away your sins!

*2. Jesus, der Retter, ist, die Schuppen Sein Blut zum Mitnehmen eure Sünden!

“I the Lord God, don’t like to see wicked people die. I enjoy seeing people turn from their sins and live!!” Ezek 18.23

Ten, kto był przyczyną całej przykrości, zasmucił nie tak bardzo mnie, co was. Ale wystarczająca dla niego jest dezaprobata większości z was.

List do Rzymian 2

Osądzając kogoś innego, skazujesz samego siebie, bo dopuszczasz się tych samych czynów. 2 Wiemy zaś, że Bóg sprawiedliwie ukarze każdego popełniającego te występki. 3 A może liczysz na to, sędzio i przestępco, że wymigasz się przed sądem Boga? 4 Lub może lekceważysz ogrom Jego łagodności, cierpliwości i wielkoduszności? Może nie zdajesz sobie sprawy, że przez swą łagodność chce On, byś się opamiętał? 5 Jednak zatwardziałością i sercem niezdolnym do nawrócenia skazujesz się na straszliwą karę. Nadejdzie bowiem dzień gniewu, dzień objawienia się sprawiedliwego sądu Bożego. 6 I każdemu wymierzy On to, na co zasłużył:

List do Rzymian 39 Czy wobec tego my, Hebrajczycy, jesteśmy lepsi od pogan? Oczywiście, że nie. Wykazaliśmy już, że zarówno Hebrajczycy, jak i poganie są grzesznikami. 10 Potwierdza to zresztą Pismo: „Nie ma ani jednego sprawiedliwego, 11 nie ma rozumnego ani szukającego Boga. 12 Wszyscy zbłądzili, upadli. Nie ma nikogo, ani jednego, kto by dobrze postępował. 13 Ich gardło to cuchnący grób, ich język pełen kłamstw, a w ustach – jad węża. 14 Na ustach pełno przekleństw i gorzkich słów. 15 Ich nogi są szybkie do zabijania, 16 a na swojej drodze pozostawiają zniszczenie i nędzę. 17 Nigdy nie weszli na ścieżkę pokoju. 18 Przed oczyma nie mają bojaźni Bożej”. 19 Wiemy dobrze, że Prawo obowiązuje tych, którzy mu podlegają. I dlatego każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi uniżyć się przed Bogiem. 20 Bo w oczach Boga nikt nie zostanie usprawiedliwiony na podstawie przestrzegania Prawa. Ono pokazuje jedynie, czym jest grzech.

I doubt many Christians today could even name more than maybe half the Ten Commandments, much less communicate their relevance or significance to a godless culture. Why then would any lost person being witnessed to, EVEN CARE about Jesus Christ, the cross He endured or God’s glorious grace when he doesn’t even know what sin is? In all our postmodern positivism (Thank you Robert Schuller) we’ve turned God’s grace into empty emotionalism and exchanged humility and personal sacrifice for a higher self-esteem and a get-along gospel.

This being the case, is it any wonder then that secular society and its court system would find Judge Moore’s stone display in Alabama illegal, irrelevant and offensive? The church, by its own failure to proclaim and obey the WHOLE council of God has essentially been exercising the same set of values. The only difference is, we’re hypocrites because we CLAIM the Commandments but don’t preach them OR practice them. We just mourn over sacred monuments that are taken away from us like Israel’s Temple and homeland were taken from them because of stubborn neglect and disobedience. If we have any discernment at all, the implications here ought to be both disturbing and convicting.

You see – if the CHURCH doesn’t really care what God demands, why should anyone else? And if His commandments aren’t written on our hearts, why bother having them chiseled in stone?

“If ye love me, keep my commandments.”John 14:15

“Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.”Revelation 22:14

“the commandments are not given inappropriately or pointlessly; but in order that through them the proud, blind man may learn the plague of his impotence, should he try to do as he is commanded.”

Jesus said: “I tell you, Nay: but, except ye *REPENT*, ye shall all likewise perish.” (Luke 13.5)

YOU CAN HEAR GOD You may be a businessman, a housewife, a church member, a deacon, an elder or even
part of the church staff, but if you are not hearing God, you need to become as a little
child in your heart. God will give you the power to humble yourself as a little child and
truly repent of your separation from Him. Ask Him to forgive you and fill you with His
Holy Spirit every day. Realize that God loves you as an individual and ask Him to teach
you to return His love as all friends do.
All loving relationships are characterized by an exchange of love. That is the way to a
real Father-child relationship. It is also the way to hear God and be heard by Him.

Rom2

You who pass judgement on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. 2 Now we know that God’s judgement against those who do such things is based on truth. 3 So when you, a mere man, pass judgement on them and yet do the same things, do you think you will escape God’s judgment? 4 Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God’s kindness leads you towards repentance? 5 But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God’s wrath, when his righteous judgment will be revealed. 6 God will give to each person according to what he has done.

Romans 3:9 What shall we conclude then? Are we any better? Not at all! We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. 10 As it is written:
There is no-one righteous, not even one; 11 there is no-one who understands, no-one who seeks God. 12 All have turned away, they have together become worthless; there is no-one who does good, not even one. 13 Their throats are open graves; their tongues practise deceit. The poison of vipers is on their lips.
14
Their mouths are full of cursing and bitterness. 15 Their feet are swift to shed blood; 16 ruin and misery mark their ways, 17 and the way of peace they do not know. 18 There is no fear of God before their eyes. 19 Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. 20 Therefore no-one will be declared righteous in his sight by observing the law; rather, through the law we become conscious of sin.

Ephesians 4
4:17
This I say herefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other gentiles walk, in vanities{vanity} of their mind,
4:18
blinded in their understanding, being strangers from the life which is in God, thorow the ignorancy that is in them, because of the blindness of their hearts:
4:19
which being past repentance have given themselves unto wantonness, to work all manner of uncleanness even with greediness.
4:20
But ye have not so learned Christ;
4:21
If so be ye have heard of him, and are taught in him, even as the truth is in Jesu:
4:22
so then as concerning the conversation in time past, lay from you that old man, which is corrupt thorow the deceivable lusts,
4:23
and be ye renewed in the spirit of your minds,
4:24
and put on that new man, which after a godly wise,{which after the image of God} is shapen in righteousness, and true holiness.
4:25
Wherefore put away lying, and speak every man truth unto his neighbor, forasmuch as we are members one of another.
4:26
Be angry, but sin not: let not the son go down upon your wrath,
4:27
give no{neither give} place unto the backbiter,
4:28
let him that stole steal no more, but let him rather labour with his hands some good thing, that he may have to give unto him that needeth.
4:29
Let no filthy communication proceed out of your mouths: but that which is good to edify withal, when need is: that it may have favour with the hearers.
4:30
And grieve not the holy spirit of God, by whom ye are sealed unto the day of redemption.
4:31
Let all bitterness, fierceness and wrath, roaring and cursed speaking, be put away from you, with all maliciousness.
4:32
Be ye courteous one to another, be{and} merciful forgiving one another, even as God for Christ’s{Christes} sake forgave you.
The .v. Chapter.
5:1
Be ye followers of God as dear children,
5:2
and walk in love even as Christ loved us, and gave himself for us, an offering and a sacrifice of a sweet savour to God.
5:3
So that fornication,|whoredom| and all uncleanness, or covetousness, be not once, named among you, as it becometh saints:
5:4
neither filthiness, neither foolish talking, neither jestings, which are not comely: but rather giving of thanks.
5:5
For this ye know, that no whoremonger, either unclean person, or covetous person (which is the worshipper of images) hath any inheritance in the kingdom of Christ, and of God.
5:6
Let no man deceive you with vain words. For thorow such things|Because of these| cometh the wrath of God upon the children of unbelief.
5:7
Be not therefore companions with them.
5:8
Ye were once darkness, but are now light in the Lord. Walk as children of light.
5:9
For the fruit of the spirit is, in all goodness, righteousness, and truth.
5:10
Accept that which|and prone what| is pleasing to the Lord:
5:11
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness: but rather rebuke them.
5:12
For it is shame even to name those things which are done of them in secret:
5:13
but all things, when they are rebuked of the light, are manifest. For whatsoever is manifest, that same is light.
5:14
Wherefore he saith: awake thou that sleepest, and stand up from death, and Christ shall give thee light.
5:15
Take heed therefore that ye walk circumspectly: not as fools:|unwise| but as wise,
5:16
redeeming the time: for the days are evil:
5:17
wherefore, be ye not unwise, but understand what the will of the Lord is,
5:18
and be not drunk with wine, wherein is excess: but be fulfilled with|full of| the spirit,
5:19
speaking unto yourselves in|and talk among your selves of| psalms, and hymns, and spiritual songs, singing and playing{making melody} to the Lord in your hearts,
5:20
giving thanks always for all things in the name of our Lord Jesu Christ to God the father:{giving thanks all ways for all things unto God the father, in the name of our Lord Jesus Christ:}
5:21
submitting yourselves one to another in the fear of God.

Been told I am a wolf in sheep’s clothing,
Told not to go to the church I felt the Holy Spirit in, tried to be a good example of God’s Light, But I failed because I decided to let my flesh to do more than God’s will. I thank God for the opportunity to depart when I did for I think it could have become worse than what It was.

I should have listen to God the first time I was told to leave, I should not have listened to Man.

I cry out to God for not obeying His righteousness!
I repent of all the hurt I have laid on the wonderful Family and The Holy Spirit,
Thank You God for showing me my weaknesses’, and allowing me to remain in your Holy Spirit!!
God bless you!!

The reason for what we go through, it’s trials but we must abide in His promise! Thank God for His Son!

“False Christians that boast of the gospel, and yet bring no good fruits, are like the clouds without rain, wherewith the whole element is overshadowed, gloomy and dark, and yet no rain falls to fructify the ground: even so, many Christians affect great sanctity and holiness, but they have neither faith nor love towards God, nor love toward’s their neighbour.”

“For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast.” (Ephesians 2.8-9)

“For all have sinned, and come short of the glory of God;” (Romans 3.23)

“Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:” (Romans 5.12)

Another Interview with God


“If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.” (1 John 1.10)

Jesus said: “I tell you, Nay: but, except ye *REPENT, ye shall all likewise perish.” (Luke 13.5)

*REPENT* = discarding sin and our old lives to embrace the love of Christ and escape Hell out of a reverent and obedient fear of God

Repent found in; (Did you know our Lord repented? Genesis 6)

Old Testament

New Testament

Such confidence and knowledge of God’s grace makes you happy, joyful and bold in your relationship to God and all creatures. The Holy Spirit makes this happen through faith. Because of it, you freely, willingly and joyfully do good to everyone, serve everyone, suffer all kinds of things, love and praise the God who has shown you such grace. Thus, it is just as impossible to separate faith and works as it is to separate heat and light from fire! Therefore, watch out for your own false ideas and guard against good-for-nothing gossips, who think they’re smart enough to define faith and works, but really are the greatest of fools. Ask God to work faith in you, or you will remain forever without faith, no matter what you wish, say or can do.

Sin is the dare of God’s justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love.

2Cor

Ten, kto był przyczyną całej przykrości, zasmucił nie tak bardzo mnie, co was. Ale wystarczająca dla niego jest dezaprobata większości z was. Teraz należałoby mu przebaczyć i dodać otuchy, by nie popadł w rozpacz. Dlatego proszę, okażcie mu miłość. Napisałem to, aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście mi posłuszni. Jeśli komuś przebaczycie, i ja mu przebaczę. A jeśli już coś przebaczyłem, to tylko ze względu na Chrystusa i dla waszego dobra – byśmy nie padli ofiarą działań szatana, którego zamiary są nam dobrze znane.

Gdy dotarłem do Troady, Pan otworzył przede mną wspaniałe możliwości głoszenia ewangelii. Nie miałem jednak w sercu pokoju, bo nie spotkałem mojego drogiego Tytusa. Dlatego pożegnałem się we wszystkimi i udałem się do Macedonii. Bogu niech jednak będą dzięki! Przez Chrystusa prowadzi nas w triumfalnym orszaku i wszędzie roznosi dzięki nam cudowną woń Jego poznania. Bo jesteśmy cudowną wonią Chrystusa na chwałę Boga – zarówno dla przyjmujących zbawienie, jak i dla tych, którzy zmierzają na potępienie. Dla tych drugich jest to zapach śmiertelny; dla pierwszych – życiodajna woń. Ale kto sprosta takiemu zadaniu? My nie jesteśmy podobni do tych, którzy głoszą ewangelię dla pieniędzy – a wielu jest takich. Robimy to szczerze, z autorytetem Chrystusa, posłani przez Boga, który na nas patrzy.

2:5
If any man hath caused sorrow, the same hath not made me sorry: but partly, lest I should grieve you all.
2:6
It is sufficient unto the same man that he was rebuked of many.
2:7
So that now contrariwise ye ought to forgive him and comfort him: lest that same {person} should be swallowed up with overmuch heaviness.
2:8
Wherefore I exhort you, that love may have strength over him.|that ye shew love upon him|
2:9
For this cause verily did I write, that I might know the proof of you, whether ye should be obedient in all things.
2:10
To whom ye forgive any thing, I forgive also. And verily if I forgive any thing, to whom I forgave it for your sakes forgave I it, in the room of Christ,
2:11
lest Satan should prevent us. For his thoughts are not unknown unto us.
2:12
When I was come to Troada for Christ’s{Christes} gospel’s sake (and a great door was opened unto me of the Lord)
2:13
I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother: but took my leave of them and went away into Macedonia.
2:14
Thanks be unto God which always giveth us the victory in Christ, and openeth the savor of his knowledge by us in every place.
2:15
For we are unto God the sweet savor|good favour| of Christ, both among them that are saved, and also among them which perish:
2:16
to the one part are we the savor of death unto death: {.And} unto the other part are we the savor of life unto life. And who is meet unto these things?
2:17
For we are not as many are which chop and change with the word of God: but as they which speak{but even out} of pureness, and as they which speak{by the power} of God {and} in the sight of God, so speak we in Christ.
Click here for The HOPE, a free, on-line motion picture presentation The story of God’s promise for all people — told beautifully and clearly from the beginning. Discover The HOPE!

He (Jesus) said to them, Therefore every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old.

But I tell you who hear me: Love your enemies, do good to those who hate you,

Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven

Psalm 16
¶ Michtam of David

Preserve me, (O God) for in thee do I trust. I have said unto the LORD: thou art my God, my goods are nothing unto thee. All my delight is upon the saints that are in the earth, and upon such like. But they that run after another, shall have great trouble. Their drink offerings of blood will not I offer, neither make mention of their name in my mouth. The LORD himself is my good and my portion, thou maintainest mine inheritance. The lot is fallen unto me in fair ground, yea I have a goodly heritage. I will thank the LORD for giving me warning: my reins also have chastened me in the night season.
¶ Afore hand saw I GOD always before me, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad, my flesh also shall rest in hope. For why? thou shalt not leave my soul in hell, neither shalt thou suffer thy saint to see corruption. Thou hast shewed me the ways of life: thou shalt make me full of joy with thy countenance. At thy right hand there is pleasure and joy for evermore.

Keep alert!! Be Firm in your faith! Stay brave and Strong, Show Love in everything you do!

I pray that God the Father and the Lord Jesus Christ will give you peace, love,and faith in every follower! May God be kind to everyone who keeps loving our Lord Jesus christ!

God bless you!

Shalom Sabbat! 01

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: