Skip to content

Holy kiss

10-2-2008
tags:

One day I will visit you again. And as the Scriptures say, “Any charges must be proved true by at least two or three witnesses.” (Deut 17.5-7, 19.15 Księga Powtórzonego Prawa 17 5-7, Księga Powtórzonego Prawa 19 15). Paul warned us that a punishment would come to all who does not stop sinning. I am far away from you now, but I give you the same warning. This should prove to you all that i am speaking for Christ Jesus. when He corrects you, He won’t be weak. He will be powerful! although He was weak when He was nailed to the cross, He now lives by the power of God, we are weak, just as Christ was. But you will see that we will live by the power of God, just as Christ Jesus does.

Pewnego dnia odwiedzę cię jeszcze raz. I ponieważ Pisma Święte oznaczają, “Any opłaty muszą być dowiedzione precyzyjnie przez co najmniej dwa albo trzy witnesses.” (Deut 17.5-7, 19.15 Księga Powtórzonego Prawa 17 5-7, Księga Powtórzonego Prawa 19 15). Paul ostrzegł nas, że kara przyjdzie na wszystko, co nie przestaje grzeszyć. Jestem daleko od ciebie teraz ale daję ci takie samo ostrzeżenie. To powinno dowodzić ci cały ten i mówić w imieniu Christ Jesus. gdy on poprawi cię, on nie będzie słaby. On będzie potężny! pomimo że był słaby gdy został przybity do krzyża, on teraz żyje przez moc Boga, jesteśmy słabi właśnie kiedy Chrystus był. Ale zobaczysz, że będziemy żyć przez moc Boga, właśnie jako Chrystus Jezus robi.

Test yourselves and find out if you really are true to your faith. If you pass the test, you will discover Christ is living in you. But if Christ is not living in you, you have failed. I hope you will discover that we have not failed. We pray that you will stop doing evil things. we don’t pray like this to make ourselves look good, but to get you to do right, even if we are failures.

Test siebie i dowiadywać się czy naprawdę jesteś wierny twojej wierze. Jeśli zdasz test, odkryjesz, że Chrystus żyje w tobie. Jeśli jednak Chrystus nie żyje w tobie, zawiodłeś. Mam nadzieję, że odkryjesz, że nie zawiedliśmy. Modlimy się że przestaniesz robić złe rzeczy. nie błagamy jak to by zmusić siebie do pasowania, ale aby namawiać cię by robić w prawo, nawet jeśli jesteśmy niepowodzeniami.

All we can do is to follow the truth and not fight against it. Even though we are weak, we are glad that you are strong, and we pray that you will do even better. I am writing these thingss to you before I arrive. This way I won’t have to be hard on you when I use the authority that Christ the Lord our God has given me. I was given this authority, so that I am able to help you and not destroy you.

Wszystko, co możemy robić ma podążyć za prawdą i nie walczyć przeciwko temu. Chociaż jesteśmy słabi, cieszymy się, że jesteś silny, i modlimy się że zrobisz jeszcze lepiej. Piszę te thingss do ciebie wcześniej przybywam. W ten sposób nie będę musieć być twardym na ciebie gdy wykorzystam władzę ten Chrystus Pan nasz Bóg poświęcił mnie. Byłem dany ta władza, tak tak mogę pomóc ci i nie niszczyć cię.

Good bye my friends. Do better and pay attention to what is said. Try to get along & live peacefully with each other.

Now I pray that God, who gives love and peace, will be with you. Give each other a warm greeting. all of God’s people send their greetings.

I pray that the Lord Jesus Christ will bless you with His love, and may the Holy Spirit join all you hearts together.

All in Christs name I pray this.

Dobry do widzenia moi przyjaciele. Robić lepiej i zwracać uwagę co być powiedzieć. Próbować radzić sobie & na żywo spokojnie z sobą. Teraz modlę się że Bóg, który daje miłość i pokój będzie z tobą. Dawać sobie gorące pozdrowienie. wszyscy z ludzi Boga wysyłają swoje pozdrowienia. Błagam to Pan Jezus Chrystus pobłogosławi cię ze swoją miłością, i Duch Święty może dołączać do wszystkich ty serca razem. Wszystko w Chrystus imieniu błagam to.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: